Skargi i Wnioski - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są: 

1. przez Komendanta Miejskiego Policji lub Jego zastępców w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00,

2. przez  policjantów Zespołu Kontroli KMP w Lublinie w poniedziałki w godz. 9.00  - 17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania  7.30 - 15.30,

lub przez internet za pomocą e -mail: komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji i Jego zastępców zajmują się pracownicy Zespołu Kontroli KMP w Lublinie, którzy urzędują w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3, numery telefonów: 47 811-50-72; 47 811-46-47, 47 811-58-73.

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia).

Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2  rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.


 

Metryczka

Data publikacji : 12.05.2009
Data modyfikacji : 09.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Witold Laskowski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Witold Laskowski
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Gołębiowski
do góry