Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-05-13

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-22


Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • dokumenty są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się umieszczać w sposób wyczerpujący zasady dostępności
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • niektóre dane ze względu na swoją specyfikę mogły zostać opublikowane w postaci tabel, wykresów lub obrazów, których dostosowanie cyfrowe jest technicznie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Jednocześnie redaktorzy starają się ograniczyć do minimum ilość takich plików i osadzać tekst bezpośrednio w serwisie
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Data publikacji deklaracji dostępności 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Lublinie może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest komisarz Kamil Gołębiowski , adres poczty elektronicznej rzecznik.kmplublin@lu.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 811 56 58

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, w której interesanci mogą załatwić sprawy znajduje się na ulicy Północnej 3 w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Drzwi główne otwierają się automatycznie.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Punkt ten jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy biurze przepustek znajduje się aparat telefoniczny, umożliwiający połączenie z wybranym policjantem lub pracownikiem Policji. Również w hallu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą dwie klatki schodowe znajdujące się na końcach korytarza. Na wprost od drzwi wejściowych znajdują się dwie windy. Kabiny wind są dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Przyciski w windach w informacje w alfabecie Braille’a. Dodatkowo słyszane są komunikaty głosowe.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajduje się po prawej stronie biura przepustek. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ulicy Północnej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Jednostki podległe:

Komisarait 1 Policji w Lublinie - znajduje się przy Alei Unii Lubelskiej 23 w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie  od Alei Unii Lubelskiej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejść do budynku można wejść bezpośrednio z chodnika, bez przeszkód pionowych i poziomych.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie od wejścia. W poczekalni znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome wolne od przeszkód a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W celu dostania się na inne poziomy można skorzystać z windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przyciski w windzie oznaczone są w alfabecie Braille’a. Dodatkowo słyszane są komunikaty głosowe.

W poczekalni dla interesantów znajduje się  ścieżka naprowadzająca osoby niewidome i słabo widzące z wejścia głównego do okienka dyżurnego.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parkingu dla interesantów  wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat 2 Policji w Lublinie znajduje się przy ulicy Walecznych 1 w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie od ulicy Walecznych oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody.

Interesanci mają dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat 3 Policji w Lublinie znajduje się przy ulicy Kunickiego 42 w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie od ulicy Kunickiego, a także tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do budynku można wejść bezpośrednio z chodnika przy ulicy Kunickiego, bez przeszkód pionowych  i poziomych.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Przy drzwiach wejściowych do budynku oraz bramie wjazdowej zamontowane są domofony z których można połączyć się z dyżurnym. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisem ,,DYŻURNY”. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome wolne od przeszkód, a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W celu dostania się na inne poziomy można skorzystać z windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przyciski w windzie oznaczone są w alfabecie Braille’a. Dodatkowo słyszane są komunikaty głosowe.

W poczekalni dla interesantów znajduje się  ścieżka naprowadzająca osoby niewidome i słabo widzące z wejścia głównego do okienka dyżurnego.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parkingu dla interesantów  wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat 4 Policji w Lublinie mieści się przy ulicy Zana 45 w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie od ulicy Zana oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego, po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Przy bramie  wjazdowej zamontowany jest domofon z którego można połączyć się z dyżurnym. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Po prawej stronie od wejścia znajdują się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Dyżurni  nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome wolne od przeszkód a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W celu dostania się na inne poziomy można skorzystać z windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przyciski w windzie oznaczone są w alfabecie Braille’a. Dodatkowo słyszane są komunikaty głosowe.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parkingu dla interesantów  wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat 5 Policji w Lublinie znajduje się przy  ulicy Koncertowej 4A w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie  od ulicy Koncertowej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejść do budynku można bezpośrednio z chodnika. Przy  wejściu, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Przy drzwiach wejściowych do budynku oraz furtkach  zamontowane są domofony z których można połączyć się z dyżurnym. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia i jest oznaczone napisem ,,DYŻURNY”. W poczekalni znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Dyżurni  nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika  (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome wolne od przeszkód a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W celu dostania się na inne poziomy można skorzystać z windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przyciski w windzie oznaczone są w alfabecie Braille’a. Dodatkowo słyszane są komunikaty głosowe.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parkingu dla interesantów  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku poza windą  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat 6 Policji w Lublinie znajduje się przy ulicy Gospodarczej 1 w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie  od ulicy Gospodarczej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejść do budynku można wejść bezpośrednio z chodnika, bez przeszkód pionowych i poziomych.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. W poczekalni znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Dyżurni  nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome wolne od przeszkód a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W celu dostania się na inne poziomy można skorzystać z windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przyciski w windzie oznaczone są w alfabecie Braille’a. Dodatkowo słyszane są komunikaty głosowe.

W poczekalni dla interesantów znajduje się  ścieżka naprowadzająca osoby niewidome i słabo widzące z wejścia głównego do okienka dyżurnego.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Wyposażona jest alarm dla interesantów.

Na parkingu dla interesantów  wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Poczekalnia wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat 7 Policji w Lublinie znajduje się przy ulicy Wyżynnej 18 w Lublinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejść do budynku można wejść bezpośrednio z chodnika, bez przeszkód pionowych i poziomych.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Przy furtce i bramie wjazdowej zamontowane są domofony z których można połączyć się z dyżurnym. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome wolne od przeszkód a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W celu dostania się na inne poziomy można skorzystać z windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dodatkowo słyszane są komunikaty głosowe.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parkingu dla interesantów  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku poza windą  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat Policji w Bełżycach znajduje się przy  ulicy Lubelskiej 82. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie od ulicy Lubelskiej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Przy bramie wjazdowej zamontowany jest  domofon z którego można połączyć się z dyżurnym. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia i jest oznaczone napisem ,,DYŻURNY”. Policji. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome i pionowe a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parkingu dla interesantów  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku poza windą  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat Policji w Bychawie znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 44. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie od ulicy Piłsudskiego oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Komisariat posiada wciągnik dla osób na wózkach inwalidzkich.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dyżurni  nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome i pionowe a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W celu dostania się na inne poziomy należy skorzystać z klatki schodowej.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parkingu dla interesantów  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Komisariat Policji w Niemcach znajduje się przy ulicy Różanej 18 w Niemcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie  od ulicy Różanej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni całodobowo przez dyżurnych. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome i pionowe a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W celu dostania się na inne poziomy można skorzystać z klatki schodowej

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek Policji w Jastkowie znajduje się przy  ulicy Żołnierzy Drugiej Armii Wojska Polskiego 8. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na frontowej ścianie od ulicy Żołnierzy Drugiej Armii Wojska Polskiego oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci mają swobodny dostęp wyłącznie do poczekalni komisariatu w której mogą być obsłużeni w godzinach 7.00- 22.00 przez funkcjonariuszy policji. Pracownicy  nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci przyjmowani są przez funkcjonariusza Policji  i w jego obecności poruszają się po terenie posterunku. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą drogi poziome wolne od przeszkód a drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Metryczka

Data publikacji : 29.03.2023
Data modyfikacji : 29.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Gołębiowski
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Gołębiowski
do góry